Pleasant Mountain


Sacred&Profane2013 720P

View from Pleasant Mountain, Bridgton, ME                       3 Nov 2013